Partners

Wie zijn de partners van de Global Health Hub Nederland?

Het is belangrijk dat verschillende sectoren samenwerken. Daarom wil de Global Health Hub Nederland een platform zijn om samen te werken aan gezondheidsuitdagingen. De Hub verbindt partijen die actief zijn op het gebied van mondiale gezondheid. Dat zijn onder andere kennisinstituten en -platforms, academici, ngo’s, topsectoren, vernieuwers en denktanks.

Bekijk hier welke partijen zich al hebben aangesloten bij de Global Health Hub Nederland.

Samenwerking vanuit eigen rol en expertise

De Hub creëert een omgeving waarin partners ieder vanuit hun eigen rol en expertise samenwerken binnen een of meerdere Communities of Practice. Een Community of Practice is een groep waarin partners samenwerken op een thematisch onderwerp. In de community wordt innovatie en kennisuitwisseling gestimuleerd. Door krachten te bundelen wordt bijgedragen aan de doelstellingen van de mondiale gezondheidsstrategie.

Drie Communities of Practice

Er zijn drie Communities of Practice. Iedere community richt zich op een eigen thema:

“Partners van de Global Health Hub bundelen de krachten, zoeken verbinding, staan open voor elkaars ideeën, wisselen kennis uit en zijn innovatief.”

Rollen per sector

De mondiale gezondheid en de uitdagingen die daarbij horen, zijn complex. Dat vraagt om een aanpak óver sectoren heen (oftewel: multisectoraal). Daarom is het belangrijk samen te werken vanuit één gedeelde missie en visie, met hetzelfde doel, prioriteiten en uitgangspunten.

De rollen kunnen per sector kunnen als volgt worden ingericht:

  • De Nederlandse overheid kan omgeving creëren waarin de sectoren naadloos ideeën kunnen uitwisselen en gericht samen acties kunnen ondernemen. Dit kader geeft aan hoe private en maatschappelijke partners kunnen bijdragen aan mondiale gezondheid. De rol van de overheid is om alles in goede banen te leiden via sturing en financiering.
  • Bedrijven actief in de medische of gezondheidssector kunnen voor zichzelf normen opstellen en/of hun businessmodel innoveren. Voorbeelden zijn het herinvesteren van bedrijfswinsten in volksgezondheid; innoveren op maat door producten en diensten bruikbaar te maken in het mondiale Zuiden; kennis delen met partners in het mondiale Zuiden (zowel patenten als expertise); aangepaste prijzen berekenen voor vaccins, geneesmiddelen en medische apparatuur (zoals nu al vaak gebeurt) voor landen met kleine budgetten voor volksgezondheid. Ook kunnen farmaceutische bedrijven meewerken aan een kader dat de toegang tot essentiële geneesmiddelen in het mondiale Zuiden verbetert.
  • Ook maatschappelijke organisaties kunnen bijdragen aan het herkennen van gezondheidsproblemen op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Ze spelen een rol bij het stimuleren van participatie en de overleggen tussen partijen. Ook moeten ze betrokken organisaties en overheid (blijven) wijzen op hun verantwoordelijkheid.
  • Financiële organisaties: De gezondheidszorg is belangrijk in zowel rijke als armere landen. De zorg kost steeds meer geld, zowel nationaal als internationaal. Er komen steeds nieuwe behandelingen, technologieën en medicijnen bij en mensen leven langer en worden ouder over de hele wereld. Hierdoor is steeds meer geld nodig voor de gezondheidszorg. Het gaat niet alleen om meer geld geven of het verdelen van overheidsgeld. Ook bedrijven moeten betrokken worden bij het financieren van gezondheidsonderzoek. Dit kan extra middelen opleveren.
  • Om het wereldwijde gezondheidsbeleid te verbeteren, is het essentieel om kennis te delen. Kennisinstellingen spelen hierbij een belangrijke rol, omdat ze expertise kunnen bieden voor een uitgebreide aanpak. Daarvoor moet kennis gedeeld worden over preventie, de ontwikkeling en productie van vaccins, behandelmethoden, sociale zorgverzekeringen, medicijnen, een gezonde omgeving en levensstijl.